ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง-หนองหานกุมภวาปี จ.อุดรธานี
2. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวลอย (แก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ำยม) ต.แม่ยม อ.เมือง จ.แพร่
3. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่บางระกำ (แก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ำยม) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
4. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเบ็ญ เครือบ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๕ ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
5. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองจระเข้ บ้านหนองจระเข้ หมู่ที่ ๗ ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
6. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัวแดง บ้านใหม่บัวแดง ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
7. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองท่วม บ้านเด่นแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
8. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำบึงน้อย ระยะ ๒ บ้านนาเหนือ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
9. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองลาดใหญ่ ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
10. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหารใหญ่ ช่วง ๓ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
11. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหนองสามความ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
12. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหารใหญ่ ช่วง ๔ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
13. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองลาดใหญ่ ช่วง ๒ ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
14. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหารใหญ่ ช่วง ๕ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
15. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขาไม้ซี้ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
16. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง
17. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงทุ่งคลองสอง หมู่ที่ ๓ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
18. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหัวบึง
19. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงโคกมะม่วง หมู่ที่ ๘ ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
20. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหนองขอน หมู่ที่ ๙ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
21. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุนาแด้ หมู่ที่ ๕, ๖ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
22. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคล้า หมู่ที่ ๗ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
23. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง-หนองหานกุมภวาปี จ.อุดรธานี โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวลอย (แก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ำยม) ต.แม่ยม อ.เมือง จ.แพร่
24. โครงการที่สำคัญ เช่น การจัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคที่เพียงพอในเชิงปริมาณ มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564
25. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านน้ำผิวดินและใต้ดิน 3,174 แห่ง
26. พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียนทั่วประเทศ 587 แห่ง
27. พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนประปาหมู่บ้าน1,287 แห่ง
28. โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำและลดผลกระทบต่อสุขภาพ
29. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30. โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำและผลกระทบต่อสุขภาพ
31. โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย
32. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
33. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ
34. ปริมาณน้ำเสียประมาณ 5.87 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จำนวน 2.70 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 46
35. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 540 แห่ง ประชาชนได้รับประโยชน์ 169,000 ครัวเรือน
36. พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 1,567 แห่ง
37. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 46,967 บ่อ
38. โครงการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 234 แห่ง
39. เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ...
40. จัดทำแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ
41. โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำแก่ราชอาณาจักรภูฎาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีกรมชลประทานรับผิดชอบหลัก
42. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)
43. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำปี 2560-2562
44. โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียดมาตรส่วน 1 : 50,000 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในปีงบประมาณ 2560
45. โครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
46. กิจกรรมจัดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก
47. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแซง บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ ๖ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
48. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
49. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเชือก-รวงไซ ต.นำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
50. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงอินทนิล 2 หนองงูเห่า เชื่อมหนองจิกปมและระบบกระจายน้ำบ้านคลองอุดม ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร
51. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นท่าเสากระโดง ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
52. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
53. สำรวจออกแบบ
54. การพัฒนาเครื่องมือกลไกและการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1. โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม 3. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชน 4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคประชาชน 5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานความรู้ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
55. การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้ใช้น้ำ/เครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
56. โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราช บัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และยกร่างอนุบัญญัติ
57. กิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคู คลอง (ส่วนกลาง - ส่วนภูมิภาค)
58. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองยายบัน หมู่ที่ 6 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด